පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය
ඇඳුනුම
ලිපිනය:
9/428, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව

ඊ-තැපෑල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spam bots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇති බැවින්, එය දැකීමට ඔබ විසින් JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ.
දුරකථනය: +94 (11) 2861331/32
ෆැක්ස්: +94 (11) 5549507/5635623